La Salut és un estat complet de benestar. Hi ha diferents tipus de saluts:

-Salut Mental

La salut mental és, en termes generals, l’estat d’equilibri social i conductual d’una persona amb el seu entorn sociocultural, que garanteix la seva participació social, capacitat d’afrontar dificultats, percepció i judici de la realitat i de si mateix per assolir el benestar i una bona qualitat de vida.

-Salut Física

La salut és un estat de benestar que pot ser vist a nivell subjectiu o objectiu. El terme salut es contraposa al de malaltia, i és objecte d’una atenció especial per part de la medicina i de les ciències de la salut.

-Salut Social

Els determinants socials de la salut són les condicions socials i econòmiques que influeixen en les diferències individuals i col·lectives a l’estat de salut.